Afit Personal Training

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Sessie
Een geleverde dienstprestatie van personal training, sportmassage, cupping, bootcamp of soortgelijke prestatie geleverd door de Dienstverlener voor een bepaalde duur zoals afgesproken door de Partijen.

 

Overmacht
Iedere gebeurtenis die de uitvoering van een verbintenis voor één der Partijen volstrekt onmogelijk maakt ingevolge omstandigheden die volkomen onafhankelijk zijn van zijn wil en die hij niet kan beïnvloeden.

Ziekte
Een lichamelijke of psychische aandoening, dewelke gestaafd kan worden door een medisch attest van een geneesheer,  hetgeen de uitoefening van lichamelijke activiteiten of het verlaten van diens woning onmogelijk maakt.

 

Inspanningsverbintenis
De Dienstverlener verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te zullen leveren met het oog op het bereiken van het gewenste, maar niet gegarandeerde resultaat.

Betaling van de Prijs

De betaling van de Prijs door de Cliënt geschiedt contant éénmalig of mits een maandelijkse betaling.

In geval van maandelijkse betaling is de verschuldigde som uiterlijk op de eerste dag van iedere maand verschuldigd aan de Dienstverlener. De eerste betaling gebeurt uiterlijk de eerste dag van de maand, volgend op de ondertekening van deze Overeenkomst.

Alle betalingen gebeuren op het rekeningnummer van de Dienstverlener: XX, met de naam van de Cliënt als referte.

Bijkomende diensten, zoals extra sessies, die niet vallen onder onderhavige Overeenkomst worden aan de Cliënt afzonderlijk aangerekend en worden eveneens betaald op bovenstaand rekeningnummer van de Dienstverlener. 

Opeisbaarheid

Alle verschuldigde bedragen zijn steeds opeisbaar binnen de veertien (14) dagen na ondertekening van onderhavige Overeenkomst in geval van éénmalige betaling of veertien (14) dagen na de eerste dag van iedere nieuwe maand in geval van maandelijkse betaling (hierna genoemd de “Vervaldatum”).

Gevolgen bij niet-betaling

Ingeval van niet-betaling van één of meerdere verschuldigde sommen op de Vervaldatum, zal op het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de Vervaldatum een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van de Prijs (of het resterende bedrag van de Prijs, ingeval van maandelijkse betaling), met een minimum van 50 euro.

In geval van maandelijkse betaling, heeft de niet-betaling van één enkele verschuldigde som op de Vervaldatum tot gevolg dat het resterende bedrag van de Prijs onmiddellijk opeisbaar wordt, zelfs voor hun Vervaldatum. 

In geval van niet-tijdig betalen van de verschuldigde sommen behoudt de Dienstverlener zich het recht voor alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen. 

Tijdstip en plaats uitvoering Overeenkomst

Na ondertekening van onderhavige Overeenkomst zal de Dienstverlener in samenspraak met de Cliënt vastleggen op welk tijdstip en op welk adres de sessies zullen doorgaan (hierna genoemd “Afspraak” of de “Afspraken”).

Annulatie Afspraak

Indien door bepaalde omstandigheden een Afspraak op het afgesproken tijdstip of locatie niet kan doorgaan, treedt de Dienstverlener in overleg met de Cliënt om een ander tijdstip en/of locatie in te plannen.

Indien door bepaalde omstandigheden, te wijten aan overmacht of ziekte, de Cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kan zijn, dient dit 24 uur voor de aanvang van de Afspraak aan de Dienstverlener bekend gemaakt te worden per e-mail gericht aan info@afitpersonaltraining.be of via het telefoonnummer 0472/60 57 99. Indien dit niet tijdig gebeurt of evenwel zonder geldige reden van ziekte of overmacht wordt de Afspraak aan de Cliënt aangerekend. 

In geval van ziekte overhandigt de Cliënt aan de Dienstverlener uiterlijk binnen de zeven (7) dagen een medisch attest van een geneesheer. Indien dit niet tijdig gebeurt of evenwel zonder geldige reden van ziekte wordt de Afspraak aan de Cliënt aangerekend.

Indien door bepaalde omstandigheden, niet te wijten aan overmacht of ziekte, de Cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kan zijn, dient dit 48 uur voor de aanvang van de Afspraak aan de Dienstverlener bekend gemaakt te worden per e-mail gericht aan info@afitpersonaltraining.be of via het telefoonnummer 0472/60 57 99. Indien dit niet tijdig gebeurt wordt de Afspraak aan de Cliënt aangerekend. 

In vakantieperiodes (paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie) dient de annulatie minstens twee (2) weken voor de aanvang van de Afspraak te gebeuren. 

De Dienstverlener werkt steeds volgens een strak tijdsschema. Ingeval de Cliënt 15 minuten te laat is, is de Dienstverlener gerechtigd om de Afspraak te annuleren met aanrekening van de Afspraak aan de Cliënt.

Indien de Cliënt de volledige Afspraak niet doorloopt kan dit niet ten laste van de Dienstverlener worden gelegd en wordt de Afspraak aangerekend aan de Cliënt.

Uitvoering van de opdracht

Op de Dienstverlener rust de verplichting om, gelet op het doel van de van de prestatie, de Cliënt zo goed mogelijk te begeleiden gedurende de dienstverrichting.

De Dienstverlener voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 

De Cliënt verklaart dat zij de verbintenissen van de Dienstverlener aanziet als een inspanningsverbintenis. Dit houdt in dat de Dienstverlener niet instaat voor de behaalde resultaten, het succes en welslagen van de Dienstverlener noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Cliënt gestelde doel. 

Gezondheid

De Cliënt verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Dienstverlener zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen.

Bij twijfel verplicht de Cliënt zich, alvorens de Overeenkomst met de Dienstverlener te ondertekenen, zijn geneesheer te raadplegen.

Gedurende de duur van de Overeenkomst is de Cliënt tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de dienstprestaties te melden aan de Dienstverlener.

Aansprakelijkheid

Bij iedere dienstprestatie verricht door de Dienstverlener is er sprake van een inspanningsverplichting. De Dienstverlener kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

De Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van opzet, grove onzorgvuldigheden en grove ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het verrichten van de dienstprestaties.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk indien de Cliënt op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Cliënt.

De Cliënt verklaart hierbij dat hij of zij de Afspraken en het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de Cliënt gedragen worden.

De Cliënt verklaart hierbij om afstand te doen van haar rechten om een aansprakelijkheidsvordering in te leiden ten aanzien van de Dienstverlener wegens vergoeding van kosten, schade en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van de uitvoering van de diensten van de Dienstverlener.

Overeenkomst van bepaalde duur

De Overeenkomst wordt aangegaan op datum van haar ondertekening en zal van kracht blijven gedurende de duur van het abonnement of na afloop van de overeengekomen aantal sessies.

Verlenging Overeenkomst in geval van een abonnement

Na afloop van het abonnement wordt de duurtijd van de Overeenkomst automatisch verlengd voor telkens één maand, behoudens opzegging van één van de Partijen middels aangetekend schrijven, minstens 15 dagen voor het einde van de maand.

Het abonnement wordt de eerste van de maand na kennisgeving van stopzetting door één der Partijen als beëindigd beschouwd.

Beëindiging Overeenkomst

De Dienstverlener is gerechtigd de dienstprestaties op elk ogenblik op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen zonder verplichting tot schadevergoeding indien de Cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voldoet. Hetzelfde geldt in bepaalde omstandigheden die te wijten zijn aan de Cliënt. Dergelijke omstandigheden kunnen zich voordoen indien de Cliënt minstens twee keer zonder vooraf te verwittigen een Afspraak mist of zich op een danig ongepaste manier gedraagt.

In deze gevallen, opgenomen onder lid 1, brengt de Dienstverlener de Cliënt hiervan op de hoogte middels aangetekend schrijven. In dat geval is de Prijs evenwel geheel verschuldigd door de Cliënt. 

Een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Cliënt is slechts mogelijk op medische gronden mits bewijs van een medisch attest van een erkende geneesheer. In dat geval is de Prijs verschuldigd van de effectief uitgevoerde dienstprestaties en de aanstaande vastgelegde Afspraken in de maand van tussentijdse beëindiging.

Overmacht

Indien één der Partijen zijn verbintenissen voortspruitende uit onderhavige Overeenkomst niet kan uitvoeren ingevolge overmacht, zullen de wederzijdse verbintenissen der Partijen opgeschort worden voor de duur dat de overmacht bestaat, zonder dat daarmee een einde wordt gesteld aan de Overeenkomst en zonder dat de ene Partij een recht op schadeloosstelling zal kunnen eisen lastens de andere Partij.

In deze gevallen, opgenomen onder lid 1, brengt de Partij de andere Partij hiervan op de hoogte middels aangetekend schrijven.

Het abonnement of het aantal sessies wordt dienovereenkomstig verlengd met de duur dat de overmacht bestaat, waarbij de Dienstverlener in samenspraak met de Cliënt de nieuwe Afspraken vastlegt.

De Overeenkomst wordt ontbonden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Cliënt in geval van blijvende overmacht. In dat geval is de Prijs verschuldigd van de effectief uitgevoerde dienstprestaties.

Verwerking van persoonlijke gegevens

De Dienstverlener gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De Dienstverlener is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie over de Cliënt.

Indien de Cliënt zijn persoonlijke gegevens aan de Dienstverlener overmaakt, worden deze door de Dienstverlener opgenomen en verwerkt voor het coachingtraject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. 

De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van de aangestelden die een dienstverlening uitvoeren voor de Dienstverlener.

Foto’s van sessies waarin de Cliënt duidelijk herkenbaar is, mogen op sociale media of op de website van de Dienstverlener worden geplaatst, mits uitdrukkelijke toestemming door de Cliënt.

Intellectuele eigendom

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de Dienstverlener voor de uitvoering van de dienstprestaties, zijn en blijven eigendom van de Dienstverlener.

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking kan alleen na schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

Alle door de Dienstverlener verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend te gebruiken door de Dienstverlener ten behoeve van zijn eigen gebruiken. 

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking kan alleen na schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

Contractwijzigingen

Iedere wijziging of aanpassing van onderhavige Overeenkomst zal slechts geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen en na wederzijdse ondertekening door beide Partijen.

Nietigheidsclausule

Ieder beding dat nietig zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren.

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze Overeenkomst heeft niet de nietigheid van de volledige Overeenkomst tot gevolg.

De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de Partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte.

Geschillen – Toepasselijk recht

Met eventuele klachten kan de Cliënt zich wenden tot de Dienstverlener.

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige Overeenkomst.

Alle betwistingen die uit deze Overeenkomst voortspruiten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge of de andere rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.

Algemene voorwarden